Contact

Rosseel

Begoniastraat 128
8800 Roeselare

Tel:0472/531056

Email: hetdrukwinkeltje.be@gmail.com

 

 

Vernieuwen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online shop
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website.
Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en \"het drukwinkeltje\" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.
Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.hetdrukwinkeltje.be
\"Het drukwinkeltje\" heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.hetdrukwinkeltje.be te wijzigen.
www.hetdrukwinkeltje.be is eigendom van \" Rosseel Melissa\", Rosseel ,Begoniastraat 128 ,8800 Roeselare , België met BTW BE 066.35.66.706
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
2. Overeenkomst tussen u en \"Het drukwinkeltje\"

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden.
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door \"Het drukwinkeltje\" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.
De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening.
Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.
Indien \"Het drukwinkeltje\" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
\"Het drukwinkeltje\" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door \"Het drukwinkeltje\" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. \"Het drukwinkeltje\" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. \"Het drukwinkeltje\" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.
\"Het drukwinkeltje\" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

4. Betaling en betaalwijze

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Bestellingen worden pas verwerkt na volledige betaling van de factuur.
Betaling kan via overschrijving op onze rekening KBC BE33. 7360 3007 7946 op naam van Rosseel Melissa .
Betaling kan enkel in Euro.

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost .
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met “Het drukwinkeltje”. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van \"Het drukwinkeltje\" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.
De leveringstermijn bedraagt maximaal 21 dagen (met uitzondering van gepersonaliseerde goederen) tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de klant meegedeeld.
In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.
Bestelde goederen kunnen ook afgehaald worden op afspraak. De klant kan de goederen afhalen op volgend adres:
Rosseel Begoniastraat 128 8800 Roeselare

6. Annuleren van de transactie

\"Het drukwinkeltje\" is er zich van bewust dat het Internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met “online winkelen” en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt \"Het drukwinkeltje\" een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.

7. Terugneming en terugbetaling

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst.
Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.
U zult de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.
Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling. En kunnen niet teruggegeven worden.
Alle klachten dienen binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden aan “Het drukwinkeltje”.

8. Gegevens van de Klant

Door gebruik te maken van de online-shop van \"Het drukwinkeltje\" stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door \"Het drukwinkeltje\" van bepaalde persoonlijke gegevens.
De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van \"Het drukwinkeltje\". U hebt steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kunt daarvoor steeds terecht bij \"Het drukwinkeltje\" via het contactformulier. \"Het drukwinkeltje\" hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. \"Het drukwinkeltje\"houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2020 Het drukwinkeltje | sitemap | rss